Työhaastattelukysymykset – Avain onnistuneeseen rekrytointiin ja virherekrytoinnin välttämiseen

25.08.2023


Tietäessäni, että työhaastattelu on merkittävässä roolissa rekrytointiprosessissa, pohdin usein, miten voisin tehdä tästä vaiheesta entistäkin tehokkaamman ja tuloksellisemman. Työhaastattelukysymysten suunnittelu on avainasemassa, ja tarkasti harkittujen kysymysten avulla voimme välttää virherekrytoinnin riskin ja palkata organisaatiollemme parhaat mahdolliset työntekijät.


Kun aloitamme työhaastattelukysymysten suunnittelun, meidän on lähestyttävä tätä prosessia kokonaisvaltaisesti ja huolellisesti. Tässä vaiheessa meillä on mahdollisuus kerätä arvokasta tietoa työnhakijoiden motivaatiosta, asenteesta sekä heidän sopivuudestaan tulevaan työtehtävään ja organisaatioon. Oikein muotoillut kysymykset auttavat meitä erottamaan parhaat hakijat joukosta ja vähentämään virherekrytoinnin uhkaa.


Oikean henkilön löytäminen: Työhaastattelukysymysten valinta

Työhaastattelukysymysten valinta on kriittinen osa onnistunutta rekrytointiprosessia, ja se vaikuttaa suoraan siihen, mitä tietoja voimme hankkia haastattelussa. Valintakriteerit, joita painotamme, voivat vaihdella organisaation ja tehtävän mukaan. On tärkeää suunnitella kysymykset huolellisesti, jotta voimme arvioida työnhakijoiden osaamista, motivaatiota ja asennetta oikein.

Kun määrittelemme valintakriteerit, voimme keskittyä kolmeen avainalueeseen: työnhakijan motivaatio ja asenne, työhakijan soveltuvuus tehtävään sekä työnhakijan sopivuus työyhteisöön. Nämä kriteerit auttavat meitä tunnistamaan parhaat mahdolliset hakijat ja vähentämään virherekrytoinnin riskiä.

 • Työnhakijan motivaatio ja asenne: Ensimmäinen askel on selvittää, kuinka motivoitunut ja sitoutunut hakija on. Kysymykset, kuten "Mikä sai sinut kiinnostumaan tästä työpaikasta/tehtävästä?" ja "Mitkä ovat pääasialliset motivaationlähteesi työssäsi?" auttavat meitä ymmärtämään hakijan intohimon ja sitoutumisen työtehtävään. Voimme myös kysyä heiltä tilanteista, joissa he ovat osoittaneet erityistä motivaatiota ja kuinka he lähestyvät haasteita ja vaikeuksia työssään.

 • Työhakijan soveltuvuus tehtävään: Toiseksi on tärkeää arvioida hakijan kykyä suoriutua tehtävästä. Kysymykset, kuten "Kerro meille työkokemuksestasi, joka parhaiten liittyy tähän kyseiseen tehtävään" ja "Mitkä vahvuutesi ja taitosi toisivat lisäarvoa työpaikalle?" auttavat meitä ymmärtämään hakijan pätevyyttä ja kykyä hyödyntää tarvittavia työkaluja ja ohjelmistoja. Lisäksi voimme pyytää konkreettisia esimerkkejä aikaisemmista onnistumisista vastaavissa tehtävissä.

 • Työnhakijan sopivuus työyhteisöön: Lopuksi meidän on arvioitava, kuinka hyvin hakija sopii organisaation työympäristöön ja -kulttuuriin. Kysymykset, kuten "Millaisessa työympäristössä ja -kulttuurissa menestyt parhaiten?" ja "Kuinka hyvin pystyt työskentelemään tiimissä?" auttavat meitä tunnistamaan hakijan sovittavuutta organisaatioomme. Voimme myös kysyä heiltä tilanteita, joissa he ovat ratkaisseet konflikteja tai vaikeita tilanteita työyhteisössä sekä millaisia työskentelytapoja he arvostavat.

On tärkeää huomata, että nämä esimerkit ovat vain malliesimerkkejä työhaastattelukysymyksistä. Jokainen rekrytointitilanne on ainutlaatuinen, ja kysymykset tulisi räätälöidä tarkasti kyseiseen tehtävään ja organisaatioon sopiviksi. Tarvittaessa voimme aina kääntyä rekrytointikonsulttiemme puoleen saadaksemme asiantuntevaa apua tässä tärkeässä prosessissa.

Opi luomaan haastattelurunko, jolla löytää täydelliset kandidaatit

Työhaastattelukysymysten suunnittelu ja haastattelurungon luominen ovat olennainen osa onnistunutta rekrytointiprosessia. Oikein suunnitellut kysymykset ja selkeä haastattelurunko auttavat meitä arvioimaan hakijoiden soveltuvuutta tehtävään ja organisaatioon. Tässä vaiheessa keskitymme siihen, miten voimme suunnitella kysymykset ja rakentaa haastattelun siten, että se tuottaa meille arvokasta tietoa.

 • Hakijan rentouttaminen ja luottamuksen rakentaminen: Ensimmäinen askel on luoda luottamusta haastattelun alussa. Tämä saavutetaan aloittamalla haastattelu kevyellä jutustelulla ja esittämällä hakijalle itseään koskevia helppoja kysymyksiä. Kysymykset, kuten "Miksi tämä tehtävä kiinnostaa sinua?", voivat auttaa luomaan rennon ilmapiirin. On tärkeää välttää liian yleisiä kysymyksiä, kuten "Kerro itsestäsi!", jotta hakija pysyy olennaisissa asioissa eikä vastaus veny liian pitkäksi.

 • Perustietojen kerääminen ja luottamuksen vahvistaminen: Haastattelun alkuvaiheessa on tärkeää kerätä perustiedot hakijasta samalla vahvistaen vuorovaikutusta. Keskustellessamme hakijan työhistoriasta voimme rohkeasti kysyä syitä merkittäville valinnoille, kuten "Mitä tiedät tästä yrityksestä?" Tämä auttaa meitä arvioimaan hakijan motivaatiota ja perehtyneisyyttä organisaatioomme.

 • Soveltuvuuden arviointi kompetenssipohjaisten kysymysten avulla: Seuraavaksi siirrymme hakijan soveltuvuuden arviointiin tehtävään kompetenssipohjaisten kysymysten avulla. Haastattelukysymykset suunnitellaan tehtävän tarvittavien menestystekijöiden pohjalta. Jokainen kysymys on suunniteltu arvioimaan tiettyä avainkompetenssia. Esimerkiksi, jos tehtävässä tarvitaan tiimityötaitoja, voimme kysyä: "Kuinka hyvin pystyt työskentelemään tiimissä?" ja pyytää hakijaa antamaan esimerkkejä aikaisemmista tiimityökokemuksistaan.

 • Peruskysymykset ja niiden tarkentaminen haastattelutilanteessa: Peruskysymykset ovat avoimia kysymyksiä, jotka antavat hakijalle mahdollisuuden kertoa omasta osaamisestaan ja kokemuksistaan. Näiden kysymysten pohjalta voimme muotoilla tarkentavia kysymyksiä, jotka avaavat kunkin kompetenssin tarpeeksi laajasti. Esimerkiksi, jos hakija mainitsee onnistumisen tiimityössä, voimme kysyä: "Voitko antaa meille esimerkin tilanteesta, jossa jouduit ratkaisemaan konfliktin tiimissä?"

 • Avun tarjoaminen kysymysten suunnittelussa: Voimme käyttää taulukkoa tai valintamatriisia auttamaan kysymysten suunnittelussa. Tällainen työkalu auttaa meitä pitämään mielessä tehtäväkohtaiset avainkompetenssit ja niihin liittyvät esimerkit. Tämä varmistaa, että kaikki tärkeät kompetenssit tulevat arvioiduiksi ja auttaa haastattelijaa valmistautumaan haastatteluun perusteellisesti.

Näiden vaiheiden huolellinen suunnittelu auttaa varmistamaan, että työhaastattelu on tehokas ja tuottaa meille tarvittavaa tietoa arvioidaksemme hakijoiden sopivuutta tehtävään ja organisaatioomme.

Vältä yleisimmät haastatteluvirheet ja ota kaikki hyöty työhaastatteluista

Työhaastattelukysymysten suunnittelussa on tärkeää välttää yleisimpiä kompastuskiviä, jotka voivat vaikeuttaa haastattelun onnistumista. Lisäksi aktiivinen kuuntelu on avainasemassa, jotta voimme saada syvällisiä ja merkityksellisiä vastauksia hakijoilta. Tässä osiossa käsittelemme näitä kompastuskiviä ja annamme vinkkejä niiden välttämiseen.

Älä kysy suljettuja kysymyksiä: Yksi yleinen virhe on käyttää liikaa suljettuja kysymyksiä, jotka vaativat vain "kyllä" tai "ei" -vastauksia. Tämä rajoittaa keskustelua ja estää hakijaa näyttämästä osaamistaan. Sen sijaan suosittelemme käyttämään avoimia kysymyksiä, jotka rohkaisevat hakijaa kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistään.

Esimerkki:

Ei näin: "Oletko hyvä tietokoneiden kanssa?"

Vaikka mieluummin näin: "Sinulla on kokemusta ohjelmasta XYZ. Kertoisitko, miten olet sitä käyttänyt?"

Vältä hypoteettisia kysymyksiä: Hypoteettiset kysymykset, joissa hakijalta pyydetään kuvittelemaan tilanteita tai ratkaisemaan teoreettisia ongelmia, voivat olla vaikeita ja epärealistisia. Sen sijaan keskity todellisiin tilanteisiin ja pyydä hakijaa kertomaan omista kokemuksistaan.

Esimerkki:

Ei näin: "Miten toimisit tilanteessa, jossa asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun?"

Vaan mieluummin näin: "Anna esimerkki tilanteesta, jossa asiakas oli tyytymätön saamaansa palveluun. Miten toimit?"

Anna haastateltavan kertoa itse: Vältä ohjailevia kysymyksiä, jotka voivat asettaa hakijan ahdinkoon. Pyri antamaan hakijalle tilaisuus kertoa itse ja avata ajatuksiaan. Tämä luo avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa hakija voi ilmaista itseään vapaasti.

Esimerkki:

Ei näin: "Sinulla onkin ilmeisesti tosi vahva tuo englannin kieli?"

Vaikka mieluummin näin: "Käytät näemmä työssäsi jonkin verran englantia. Kertoisitko, miten hyvin pärjäät englanniksi?"

Malta kysyä yksi työhaastattelukysymys kerrallaan: Pidä kiinni yhdestä kysymyksestä kerrallaan ja anna hakijalle mahdollisuus vastata ja keskittyä yhteen teemaan kerrallaan. Tämä auttaa luomaan selkeän viestinnän ja auttaa hakijaa ilmaisemaan ajatuksensa selkeästi.

Esimerkki:

Ei näin: "Anna esimerkki siitä, millaista ongelmanratkaisua olet tarvinnut nykyisessä työssäsi, miten ratkaisit tilanteen, millaisia tunteita se herätti ja miten arvioisit onnistumistasi jälkikäteen?"

Vaikka mieluummin näin: "Anna esimerkki siitä, millaista ongelmanratkaisua olet tarvinnut nykyisessä työssäsi. Miten ratkaisit tilanteen?"

Pysyttele työasioissa: Varmista, että kysymykset pysyvät relevantteina työelämän ja haettavan tehtävän kontekstissa. Vältä kysymyksiä, jotka voivat olla liian henkilökohtaisia tai liittyvät kiellettyihin aiheisiin.

Lisäksi korostamme aktiivista kuuntelua ja kykyä sietää hiljaisuutta haastattelussa. Aktiivinen kuuntelu auttaa meitä ymmärtämään hakijan vastauksia paremmin, ja hiljaisuuden salliminen voi antaa hakijalle tilaisuuden pohtia vastauksiaan ja ilmaista itseään selkeästi.

Kun vältämme näitä yleisiä kompastuskiviä, voimme tehdä haastattelusta entistä tehokkaamman ja saada enemmän arvokasta tietoa hakijoista. Seuraavaksi tarkastelemme, miten voimme hyödyntää saamaamme tietoa ja tehdä lopullisen päätöksen rekrytoinnista.

Onnistunut työhaastattelu: Avain onnistuneeseen rekrytointiin

Hyvä työhaastattelu on avain onnistuneeseen rekrytointiin, ja sen tarkoituksena on löytää sopivin mahdollinen työntekijä haettavaan tehtävään. Tässä osiossa keskitymme siihen, miten voit toteuttaa hyvän työhaastattelun ja varmistaa, että se palvelee sekä hakijaa että organisaatiota.

 • Suunnittele rekrytointiprosessi huolellisesti: Onnistunut rekrytointi vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua ja valmistautumista. Alusta asti tulee olla selkeä kuva siitä, millainen hakija organisaatiota tarvitsee ja mitkä ovat keskeiset kompetenssit ja ominaisuudet, joita haetaan. Tämä auttaa sinua laatimaan työhaastattelukysymykset ja arvioimaan hakijoita tehokkaasti.

 • Avoimen työtehtävän myynti lupaaville kandidaateille: Työhaastattelu tarjoaa tilaisuuden myydä haettavaa tehtävää lupaaville kandidaateille. Sinun tehtäväsi on esitellä tehtävä houkuttelevalla tavalla ja tuoda esiin organisaation vahvuudet ja mahdollisuudet. Tämä auttaa houkuttelemaan päteviä hakijoita ja vakuuttamaan heidät tehtävän tarjoamista haasteista ja mahdollisuuksista.

 • Keskustelu, ei tiukka tenttaus: Työhaastattelu ei ole kuulustelu, vaan se on mahdollisuus luoda avointa keskustelua hakijan kanssa. Pyri käymään rennon ilmapiirin vallitessa keskustelua, jossa molemmat osapuolet voivat tutustua toisiinsa. Tämä auttaa arvioimaan hakijan persoonaa ja soveltuvuutta organisaatioon.

 • Tavoitteiden ja odotusten selvittäminen: Hyvä työhaastattelu tarjoaa tilaisuuden selvittää niin organisaation kuin hakijankin tavoitteita ja odotuksia. Käytä kysymyksiä, jotka auttavat ymmärtämään hakijan motivaatiota ja sitoutumista tehtävään. Samalla sinun tulee kertoa avoimesti organisaation tavoitteista ja työympäristöstä, jotta hakija voi tehdä perusteltuja päätöksiä.

Ymmärrä, että hyvä työhaastattelu on kaksisuuntainen prosessi, jossa sekä organisaatio että hakija voivat arvioida toisiaan. Tavoitteenasi on löytää seuraava huippuosaaja organisaatioon ja tarjota hakijalle mahdollisuus menestyksekkääseen uraan. Kun huolehdit suunnittelusta, positiivisesta ilmapiiristä ja avoimesta keskustelusta, voit tehdä työhaastattelusta merkityksellisen ja antoisan kokemuksen kaikille osapuolille.

//Peetu