Rekrytoinnin trendit vuonna 2024

17.08.2023

Tervetuloa lukemaan tuoreinta blogipostaustamme, joka pureutuu vuoden 2024 rekrytoinnin trendeihin ja niiden taustalla vaikuttaviin strategisiin tekijöihin. Kuten tiedämme, rekrytointi on elinvoimainen osa organisaation menestystä, ja sen strateginen merkitys korostuu entisestään tulevina vuosina. Joten, miksi juuri nyt on tärkeää ymmärtää ja seurata näitä trendejä?


Työnantajamielikuva: Kukoistavan yrityksen salainen ase rekrytoinnissa

Työnantajamielikuvaan panostaminen on nykypäivän rekrytoinnissa elintärkeää. Nykypäivänä yli puolet aktiivisista työnhakijoista suuntaavat katseensa niihin yrityksiin, jotka ovat omistautuneet rakentamaan vahvaa ja houkuttelevaa työnantajakuvaa. Tämä ei jätä tilaa epäilyksille: työnhaku on muuttumassa entistä enemmän yrityslähtöiseksi, ja potentiaaliset työntekijät tarkastelevat yritystä huolellisesti ennen hakemistaan. Yrityksille onkin entistä tärkeämpää panostaa työnantajamielikuvaan esimerkiksi oman sosiaalisen median kautta.

Mutta miksi työnantajakuvan kehittäminen on niin tärkeää? Yksi merkittävä syy on se, että se voi konkreettisesti vaikuttaa rekrytoinnin kustannuksiin. Hyvä työnantajakuva voi vähentää rekrytoinnin kustannuksia jopa 50 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että kun yritys nauttii maineestaan houkuttelevana työnantajana, se saa enemmän hakemuksia ja säästää samalla aikaa ja resursseja rekrytointiprosessissa.

Mitä sitten voidaan tehdä työnantajakuvan kehittämiseksi? Yksi tehokas tapa on tuottaa säännöllisesti korkealaatuista lisäarvoa tuottavaa sisältöä, kuten blogipostauksia tai podcasteja. Tämä auttaa näyttämään yrityksen asiantuntijuuden alallaan ja luo samalla yhteyksiä potentiaalisten työntekijöiden kanssa. Webinaarit ja muut tapahtumat, jotka on suunnattu suoraan työnhakijoille ja yrityksen seuraajille, voivat myös olla erinomainen tapa sitouttaa ja informoida potentiaalisia työntekijöitä.

Lisäksi työnantajakuvan rakentaminen ei rajoitu pelkästään viestintään. Työnhakijat arvostavat mahdollisuutta etä- ja hybridityöhön, vahvaa organisaatiokulttuuria, johon he voivat samaistua, sekä vakaata työpaikkaa. Arvokkaat edut, kuten investoinnit työntekijöiden oppimiseen ja kehittämiseen, voivat myös nostaa yrityksen houkuttelevuutta.

Kaiken kaikkiaan on selvää, että työnantajakuvan rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat suunnitelmallista työtä ja omistautumista. Se on sijoitus tulevaisuuteen, joka voi tuoda merkittäviä hyötyjä rekrytoinnissa ja yrityksen menestyksessä. Muista, että työnhakijat eivät kiinnostu pelkästään hyvästä palkasta, vaan he etsivät työpaikkaa, joka tarjoaa enemmän - vahvan työnantajamielikuvan ja mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä organisaatiossa.

Työelämän murros: Etä- ja hybridityön tulevaisuus

Etä- ja hybridityö ovat nousseet yhdeksi 2020-luvun keskeisimmistä työelämän ilmiöistä. Tämä ei ole pelkästään lyhyt trendi vaan kehityskulku, joka muokkaa työelämää pitkällä tähtäimellä. Etätyön merkitys korostuu yhä enemmän, ja tässä tarkastelemme, miksi sen mahdollistaminen on niin tärkeää sekä rekrytoinnin että työpaikan hakijan näkökulmasta.

Vaikka etätyö ei ole enää uusi käsite, sen kasvava suosio on silti huomionarvoinen. Yhdysvalloissa vuonna 2022 noin puolet työpaikkahakemuksista liittyi etätyön tarjoaviin työpaikkoihin. Tämä kertoo siitä, että etätyöstä on tullut vahva houkutin työnhakijoiden keskuudessa.

Kuitenkin on huomattava, että vaikka etätyön suosio on nousussa, läheskään kaikki toimistotyöpaikat eivät tarjoa mahdollisuutta etätöihin. Tämä kertoo siitä, että siirtymä etä- ja hybridityöhön ei ole itsestäänselvyys kaikille organisaatioille. Jotkut yritykset saattavat olla epäröiviä muutoksen suhteen, mutta tämä asettaa ne vaaraan jäädä jälkeen kilpailussa osaavista työntekijöistä. Etätyön mahdollisuus tarjoaa yrityksille myös hakijapoolin laajentamista globaaleille markkinoille paikallisen markkinan sijaan.

Automatisointi voimavaraksi työnhakijoiden löytämisessä

Automatisaatio on läpimurto, joka ei ainoastaan säästä aikaa vaan myös tehostaa rekrytointiprosessia kokonaisuudessaan. Rekrytoijat voivat hyödyntää monipuolisia automaatiotyökaluja, jotka parantavat niin työnhakijoiden kokemusta kuin rekrytoijien tehokkuutta. Tässä osiossa syvennymme automaatiotyökalujen rooliin ja merkitykseen rekrytoinnissa.

Yksi tärkeimmistä automaatiotyökaluista rekrytoinnissa on ATS-järjestelmä eli "Applicant Tracking System." ATS-järjestelmät ovat monipuolisia ohjelmistoja, jotka mahdollistavat työnantajille hakemusten käsittelyn, viestinnän työnhakijoiden kanssa ja haastattelujen aikatauluttamisen. Tämä ei ainoastaan säästä rekrytoijien aikaa, vaan myös vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja varmistaa, että hakijat saavat selkeää ja johdonmukaista viestintää koko prosessin ajan. Tällainen positiivinen hakijakokemus voi olla kilpailuvaltti, kun pyritään houkuttelemaan huippuosaajia.

Rekrytoijien kehitys: Kohti kasvun mindsettiä

Menestyvät yritykset keskittyvät kasvuun ja tulevaisuuden muuttuviin vaatimuksiin. Rekrytoijilta vaaditaan nyt "kasvun mindsettiä", joka ulottuu perinteisen rekrytoijan roolin ulkopuolelle.

Tämä uusi mindset tarkoittaa kykyä sopeutua muutoksiin, kuten jatkuvasti kehittyvään digitalisaatioon, monikulttuuriseen yhteistyöhön ja etä- sekä hybridityön mahdollistamiseen. Rekrytoijien on astuttava ulos mukavuusalueeltaan ja omaksuttava rooli liiketoiminnan konsulttina sekä teknologian mahdollistajana.

Jos rekrytoivan esihenkilön haasteena on aikaa vievä rekrytointiprosessi, rekrytoijien tulee auttaa automatisoimalla haastatteluprosesseja ja käyttämällä työkaluja, jotka mahdollistavat esivalinnan hakijoiden välillä ennen virallista hakemista.

Kandidaattien houkuttelu massiivisin panostuksin on menneisyyttä. Tänään panostus on kandidaattien sitouttamisessa. Tämä voi tarkoittaa henkilökohtaisten viestien lähettämistä kandidaateille pitkällä aikavälillä, jotta he pysyvät kiinnostuneina. Edelleen sähköpostiviestintä säilyy tehokkaimpana keinona kandidaattiviestinnässä, mutta myös muissa sosiaalisen median kanavissa kuten Whatsappissa ollaan useammin yhteydessä hakijoihin, jolloin pystytään luomaan henkilökohtaisempaa hakijakokemusta.

Inkluusio rekrytoinnin ytimessä: Kasvua monimuotoisuudesta

Diversiteetti, yhdenvertaisuus ja inkluusio ovat nousseet keskeiseksi keskustelunaiheeksi työelämässä, ja niiden merkitys korostuu yhä enemmän. Monimuotoiset tiimit pystyvät tekemään parempia päätöksiä globaalissa markkinassa. Nämä eivät ole vain moraalisia velvollisuuksia vaan myös liiketoiminnallinen voimavara.

Käytännössä monipuolisuutta edistävä rekrytointi edellyttää tarkastelua omasta toiminnasta rekrytoijana ja osaamisen kehittäjänä. On aika kysyä itseltään kaksi keskeistä kysymystä:

Mitä teen tällä hetkellä, mikä saattaa estää monipuolisen taustan omaavia työnhakijoita löytämästä organisaatiotani ja kasvamasta siinä? Onko rekrytointiprosessissa piileviä esteitä, jotka haittaavat monimuotoisuuden lisäämistä? Ehkä tiettyjen kriteerien asettaminen estää monimuotoisuuden mahdollisuudet. Tällöin on aika tarkastella ja muuttaa niitä.

Mitä en ole vielä tehnyt monipuolisten yhteisöjen saamiseksi mukaan ja tarjotakseni oikeudenmukaisia kasvumahdollisuuksia? Yksinkertainen tapa aloittaa on aktiivisesti osallistua monimuotoisiin yhteisöihin ja verkostoihin, jotta potentiaaliset osaajat näkevät organisaation houkuttelevana vaihtoehtona. Lisäksi on tärkeää tarjota mahdollisuuksia oikeudenmukaisesti ja tukea kaikkia työntekijöitä heidän urapoluillaan.

Inkluusio on osa organisaation kulttuuria, joka tulee rakentaa ja ylläpitää. Se edistää monipuolisuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta rekrytoinnissa, luoden samalla vahvempia ja kilpailukykyisempiä tiimejä.

Yhteistyössä voimaa: Rekrytoijien ja esihenkilöiden tehokas liitto

Rekrytoinnin onnistuminen vaatii saumatonta yhteistyötä rekrytoijien ja rekrytoivien esihenkilöiden välillä. Tämä yhteistyö ei ainoastaan paranna johdonmukaisuutta rekrytointiprosesseissa, vaan se myös vähentää rekrytointiin kuluvaa aikaa ja lisää kaikkien osapuolten tyytyväisyyttä.

Rekrytoijien rooli yrityksessä on strateginen, ja he tuovat organisaatioon ne ihmiset, jotka vaikuttavat muutokseen. Siksi rekrytoijan tulee arvostaa omaa osaamistaan ja olla ylpeä omasta panoksestaan. He eivät ole vain ohjeiden seuraajia, vaan heillä on kyky nähdä kokonaiskuva. Tämä edellyttää ymmärrystä liiketoiminnan tavoitteista ja kykyä neuvoa muita siitä, miten nämä tavoitteet voidaan saavuttaa rekrytointiprosessin avulla.

Tärkein osa tätä yhteistyötä on yhteisen ymmärryksen luominen siitä, mitä organisaatio hakee ja millaista osaamista tarvitaan. Työntekijätilaukset eivät enää riitä, sillä ne voivat olla liian yleisiä ja epäselviä. Sen sijaan rekrytoijan ja esihenkilön tulee istua alas ja keskustella avoimesti siitä, millaista osaamista tarvitaan, millaisia ominaisuuksia arvostetaan ja millainen kulttuuri organisaatiossa vallitsee.

Tämä avoin ja keskusteleva lähestymistapa varmistaa, että rekrytointiprosessi on sujuva ja tuottaa parhaat mahdolliset tulokset. Lisäksi se luo vahvan perustan onnistuneelle yhteistyölle rekrytoijien ja rekrytoivien esihenkilöiden välillä, mikä hyödyttää koko organisaatiota.

Strategiset mittarit ohjaavat menestystä: Rekrytoinnin tehokkuus

Rekrytoinnissa strategiset mittarit ovat avainasemassa. Valitessaan oikeat mittarit on kuitenkin otettava huomioon yrityksen arvot ja tavoitteet, sillä ne muodostavat perustan mittaamiselle.

Arvot ja missio ovat organisaation ohjaavia periaatteita. Ne auttavat päätöksenteossa ja määrittävät suunnan. Mittarit ovat työkaluja, joilla pystytään muokkaamaan organisaation toimintaa. Siksi on tärkeää, että mittarit ovat linjassa arvojen ja mission kanssa.

Kulttuuri muodostuu siitä, miten ihmiset toimivat organisaatiossa. Mittarit vaikuttavat siihen, millaisia käytäntöjä organisaatiossa noudatetaan. Oikeiden mittareiden valinta edellyttää yhteyttä arvojen, mission ja kulttuurin välillä.

Kun mittarit tukevat yrityksen arvoja ja tavoitteita, ne auttavat rekrytoijia arvioimaan onnistumistaan ja ohjaavat työntekijöitä kohti organisaation tavoitteita. Mittarit ovat voimavara, kun ne ovat strategisesti valittuja ja yhteydessä yrityksen perusarvoihin. Ne auttavat saavuttamaan rekrytointistrategian tavoitteet ja tekemään parempia päätöksiä koko rekrytointiprosessin ajan.

//Mika