HIRMUn Arvot ja Standardit

21.02.2024

Miten arvot näkyvät myyntityöhön keskittyneessä suorarekrytointifirmassa? Arvothan ohjaavat meitä sekä henkilötasolla että ryhmissä, ja ne on myös tärkeää määritellä yrityksen sisäisesti ohjaamaan kommunikointia sekä työkavereiden että asiakkaiden kanssa. Standardit taas määrittelevät toimintatapojamme, varmistaen yhtenäisyyden, turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden. Arvoihin kytkeytyy sekä yrityksen visio että missio.

HIRMUn visio on luoda positiivista näkökulmaa myyntitehtävien ympärille ja tarjota Suomen parhaimmat myyntiin keskittyvät työmahdollisuudet yhdestä paikasta. Missiomme taas on yhdistää vähintään 1000 työpaikkaa ja työnhakijaa vuodessa.

HIRMUlla asenne ratkaisee, ja näin arvot näkyvät yrityksen toiminnassa:

  • Rohkeus

Rohkeus vaikuttaa sekä päätöksentekoon, innovaatioon, riskien ottoon että kulttuuriin. Se ohjaa meitä tekemään hankaliakin päätöksiä ja seisomaan päätöstemme takana, kuten myös kannustaa meitä olemaan luovia ja kokeilemaan uusia ideoita. Arvona rohkeus kannustaa kaikkia työntekijöitä avoimuuteen, luottamukseen ja itsenäiseen tekemiseen, parantaen kommunikointia ja palautteen antamista.

  • Ennakkoluulottomuus

Ennakkoluulottomuus edistää avoimuutta, monimuotoisuutta ja luovuutta. Se rohkaisee meitä poikkeamaan perinteisistä ajatusmalleista ja ilmaisemaan erilaisia ideoita ja näkökulmia, edistäen luovuutta ja innovaatiota. Ennakkoluulottomuus on tärkeä arvo asiakaslähtöisyydessä, sillä sen avulla opimme ymmärtämään muiden tarpeita ja odotuksia. Rekrytoinnissa se näkyy monimuotoisuutena, sillä arvostamme erilaisia taustoja ja kokemuksia.

  • Uuden oppiminen

Avoimuus oppimiselle edistää jatkuvaa kehittymistä, innovaatiota ja kilpailukykyä. HIRMU kannustaa oppimaan, joka edesauttaa ylläpitämään työilmapiirin, joka rohkaisee jokaista työntekijää luovuuteen ja uusien ratkaisujen löytämiseen. Koemme että työntekijät ja yritykset, jotka ovat valmiita uusille ideoille, sopeutuvat paremmin muutoksiin sekä pystyvät tarjoamaan laadukkaita asiakaskokemuksia.

  • Intuitiivisuus

Intuitiivisuus opastaa meitä käyttämään luovuutta ja sisäistä älykkyyttä esimerkiksi päätöstenteossa. Päätöksiä tehdessä luotamme usein intuitioon ja kokemukseen, ja se auttaa meitä luomaan uusia ratkaisuja arjessa sekä luottamaan niihin. Intuitiivisuus auttaa myös muiden tarpeiden arvioinnissa, jotta voimme tarjota jokaiselle henkilökohtaista palvelua tai tukea.

  • Suoraselkäisyys

Suoraselkäisyys korostaa avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. HIRMUlla kaikki ovat aina valmiina vastaanottamaan palautetta, ja oppimaan siitä. Emme myöskään pelkää epäonnistumisia ja virheitä, vaan selvitämme ne vastuullisesti.

  • Oma-aloitteisuus

Oma-aloitteisuus näyttäytyy itseohjautumisena, ideoiden tuottamisena ja riskien ottamisena. Meillä kaikilla on vastuu omasta työstämme, ja motivaatio kehittyä työssä. Pohdimme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin ja näemme epäonnistumisetkin oppimismahdollisuutena. Edistämme yhteisiä tavoitteitamme, ja jaamme ideoita sekä tuemme tiimiä ympärillämme jatkuvasti.

  • Positiivisuus

Positiivisuuden vaikutus ulottuu useille eri osa-alueille, ja on tärkeä osa työpaikkakulttuuriamme. Se luo kannustavan ja innostavan työilmapiirin, kannustaa luovuuteen ja luo turvallisen ilmapiirin virheille ja niistä oppimiselle. Se luo pohjan tiimityöskentelylle, sekä heijastuu palveluidemme laatuun.

  • Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyys korostaa ratkaisujen etsimistä ja toteuttamista, ongelmakeskeisen ajattelun sijaan. Sen sijaan että miettisimme epäonnistumisia, virheitä tai ongelmia, pyrimme yhdessä innovoimaan uusia ratkaisuja, tapoja tai kehittämään vanhoja.

  • Uteliaisuus

Uteliaisuus ja halu tietää jatkuvasti lisää tuo merkittävää lisäarvoa päivittäiseen toimintaan. Motivaatio ja halu oppia uutta voi kannustaa kyseenalaistamaan vanhoja toimintamalleja, hankkimaan tietoa ja ymmärrystä monilta eri osa-alueilta, edistämään tiedon jakamista sekä etsimään uusia ratkaisuja ja ottamaan riskejä.

  • Periksiantamattomuus

Periksiantamattomuus näyttäytyy käytännössä asetettujen tavoitteiden saavuttamisena. Siihen johtaa motivaatio ja sitoutuminen, innovatiivisten ratkaisujen keksiminen, päättäväisyys ja vaikeuksista sekä haasteista oppiminen.

Näiden arvojen pohjalta HIRMUn työpaikkakulttuuri on muovautunut avoimeksi, luovaksi ja kannustavaksi. Erityisesti nuorille työntekijöille työn merkityksellisyys on tärkeä henkilökohtainen arvo, ja HIRMUlla työn merkityksellisyyteen voi vaikuttaa jokainen henkilö itse. Rakennamme yhdessä tulevaisuutta, ja nimenomaan mielekästä tulevaisuutta, kaikille HIRMUn kanssa työskenteleville.


//Alisa