Hakijaviestinnän voima: Työnantajamielikuva ja sen rakentaminen

14.04.2023

Oletko koskaan odottanut innolla mahdollisuutta työskennellä tietyssä yrityksessä, mutta joutunut pettymään heidän rekrytointiprosessinsa vuoksi? Kenties olet odottanut vastausta hakemukseesi kuin kuuta nousevaa, mutta vastauksena onkin ollut täydellinen radiohiljaisuus? Tällaiset kokemukset eivät jää vain yksittäisten ihmisten mieliin; ne voivat vaikuttaa koko yrityksen maineeseen työnantajana.

Hakijaviestintä on avainasemassa rekrytoinnin ammattilaisen näkökulmasta. Se on kuin yrityksen kädenjälki, joka kantaa merkityksensä alkaen työpaikkailmoituksen julkaisusta ja päättyen valinnan jälkeiseen viestintään. Hyvin hoidettu hakijaviestintä voi vahvistaa työnantajamielikuvaa, kun taas huonosti hoidettu voi jättää pysyvän tahran maineeseen.

Kun huono hakijaviestintä iskee

Nykypäivänä meistä jokainen voi toimia omana tiedotuskanavanaan, jakaa kokemuksiaan ja vaikuttaa laajasti ympäröivään maailmaan. Mikäli rekrytointiprosessi aiheuttaa pettymyksen, tieto siitä voi levitä nopeasti. Tällaiset mainehaitat voivat olla äärimmäisen hankalia ja kalliita korjata.

Maineen palauttaminen vie aikaa, ja tietyt maineeseen liittyvät asiat eivät unohdu helposti. Rekrytointiprosessi on samalla työnantajamielikuvan rakentamista. Jos sitä ei hoideta asianmukaisesti, seuraukset voivat ulottua pitkälle ja näkyä taloudellisina menetyksinä, mainehaittana, menetettyinä työtunteina sekä virherekrytointeina.

Mistä huonossa hakijaviestinnässä on kyse

  • Epäselkeys ja puutteellisuus

Huonosti hoidettu hakijaviestintä jättää työnhakijat pimentoon. Jos hakijat eivät saa tarpeeksi tietoa rekrytointiprosessin etenemisestä tai heille ei kerrota, mitä seuraavaksi tapahtuu, he voivat kokea turhautumista ja epävarmuutta.

  • Viivästykset

Pitkät odotusajat rekrytointiprosessin eri vaiheissa tai vastaamattomat yhteydenotot voivat ärsyttää hakijoita ja hidastaa prosessia tarpeettomasti.

  • Vastauksen puute

Entäpä tilanne, jossa innokas hakija ottaa yhteyttä ilmoituksessa olevaan henkilöön, mutta saa vastaukseksi täydellisen radiohiljaisuuden? Tämä on valitettavan yleistä ja yksi pahimmista virheistä, joita rekrytointiprosessissa voi tehdä.

  • Epäammattimaisuus

Epäkohtelias tai epäammattimainen käytös hakijaviestinnässä voi vahingoittaa yrityksen mainetta merkittävästi.

  • Liika tai liian vähän

Liiallinen viestintä voi tuntua ahdistavalta, kun taas liian vähäinen viestintä saattaa jättää hakijat epätietoisiksi.

Yritysten on ymmärrettävä, että osaajista kilpaillaan. Työnhakijan markkinat ovat todellisuutta, ja huonosti hoidettu hakijaviestintä voi olla se viimeinen niitti, joka saa potentiaaliset osaajat valitsemaan kilpailijan.

Mikäli rekrytointi jää HR-ammattilaisen sijaan vastentahtoisen työntekijän harteille, riski virheisiin kasvaa huomattavasti. On aika ymmärtää, että hakijat eivät ole vain numeroita, vaan he ovat mahdollisia tiimiläisiä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen menestykseen. On aika hoitaa hakijaviestintä kunnolla ja rakentaa vahvempi työnantajamielikuva.

Työnantajamielikuvan kehittäminen ja hakijaviestintä ovat tärkeitä osia rekrytointiprosessissa. Seuraavassa osassa tarkastellaan, miten parantaa hakijaviestintää ja vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Voittava hakijaviestintä

Hyvä hakijaviestintä ei ole vain tapa ilmoittaa valinnasta, se on mahdollisuus rakentaa vahvaa työnantajamielikuvaa alusta alkaen. Se osoittaa, että yritys ei pelkästään rekrytoi, vaan myös arvostaa hakijoitaan ja pitää heitä tärkeinä osana organisaatiotaan. Tässä versiossa tarkastelemme, miten hyvin hoidettu hakijaviestintä voi tuoda merkittävää kilpailuetua.

Avoin, selkeä ja rehellinen

Hyvä hakijaviestintä on avointa, selkeää ja ennen kaikkea rehellistä. Se ei kaunistele totuutta, vaan kertoo hakijoille avoimesti, mitä he voivat odottaa rekrytointiprosessilta ja yritykseltä itseltään. Rehellinen hakijaviestintä auttaa hakijoita ymmärtämään paremmin yrityksen arvoja, kulttuuria ja odotuksia. Tämä avoimuus luo luottamusta ja auttaa rakentamaan vahvaa työnantajamielikuvaa.

Lisäarvoa hakijalle

Hyvä hakijaviestintä ei rajoitu pelkkään perustiedon jakamiseen. Se tarjoaa lisäarvoa hakijoille antamalla vinkkejä haastatteluihin valmistautumiseen, kertomalla yrityksen kulttuurista ja työympäristöstä sekä tarjoamalla käytännön neuvoja työnhakuun liittyen. Tällaiset tiedot auttavat hakijoita tekemään parempia päätöksiä ja voivat myös houkutella potentiaalisia hakijoita yrityksen piiriin.

Ajantasalla pito

Hyvä hakijaviestintä pitää hakijan ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä. Hakijat tietävät, missä vaiheessa prosessi on, ja he saavat säännöllisesti päivityksiä tarpeen mukaan. Tämä vähentää epävarmuutta ja auttaa säilyttämään positiivisen mielikuvan yrityksestä.

Vastaus kysymyksiin

Hyvä hakijaviestintä ei pelkästään vastaa hakijan kysymyksiin vaan kannustaa heitä kysymään lisää. Hakijat, jotka osoittavat kiinnostusta yritystä ja tehtävää kohtaan, ovat erityisen arvokkaita. Vastauksillaan yritys voi rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa ja erottua kilpailijoistaan.

Kunnioitus hakijan aikaa kohtaan

Hyvä hakijaviestintä osoittaa kunnioitusta hakijan aikaa kohtaan. Se pitää kiinni aikatauluista ja viestii avoimesti mahdollisista viivästyksistä. Hakijat ovat investoineet prosessiin aikaansa ja odottavat tietoa jatkostaan. Aikataulusta kiinni pitäminen tai mahdollisesta viivästyksestä asianmukainen informointi on tärkeää, jotta hakijat säilyttävät positiivisen kuvan yrityksestä.

Henkilökohtainen palaute

Hyvä hakijaviestintä ei pääty valintaan. Se tarjoaa henkilökohtaista palautetta hakijoille, kertoo rehellisesti valintaprosessin tuloksesta ja antaa kehitysehdotuksia. Tämä ei vain jätä positiivista vaikutelmaa hakijoihin, vaan myös auttaa heitä kehittymään ja kasvamaan tulevissa työpaikkahakemuksissa. Kunnollinen palautteen antaminen erottaa yrityksen positiivisesti ja voi tehdä hakijoista tulevia työntekijöitä.

Hyvin hoidettu hakijaviestintä ei ole pelkästään rekrytointiprosessin sivujuonne, vaan se on aktiivinen työkalu, joka voi vahvistaa yrityksen työnantajamielikuvaa ja tuoda merkittävää kilpailuetua. Se luo pohjan positiivisille suhteille potentiaalisten työntekijöiden kanssa ja auttaa rakentamaan vahvempaa, sitoutuneempaa ja osaavampaa työvoimaa tulevaisuudessa.

Rekrytointiprosessin viimeistely ja viestintä

Kun valinta on tehty ja oikea henkilö rooliin on löydetty, on aika kiinnittää erityistä huomiota rekrytointiprosessin viimeistelyyn ja viestintään. Tämä vaihe ei ole vähäpätöinen, vaan se vaikuttaa suoraan yrityksen työnantajamielikuvaan ja siihen, miten rekrytointiprosessi nähdään niin valitun kuin valitsematta jääneen työnhakijan silmissä.

Työsopimuksen antaminen ja tiedottaminen

Valitulle työntekijälle tulee antaa työsopimus etukäteen tutustuttavaksi ja tehdä tarvittavat muutokset sen jälkeen. On myös sovittava, milloin uuden työntekijän nimi tulee julkiseksi, ja tiedotettava asiasta asianmukaisille tahoille. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää informoida kaikkia muita hakijoita siitä, että valinta tällä kertaa ei osunut heihin. Tämä osoittaa reiluutta ja avoimuutta, ja se auttaa säilyttämään hyvän työnantajamielikuvan myös niiden hakijoiden keskuudessa, jotka eivät tulleet valituiksi.

Henkilökohtainen palaute valitulle ja valitsematta jääneille

Jos hakija on päässyt haastatteluun asti, hän ansaitsee henkilökohtaisen puhelun valinnasta, oli se sitten myönteinen tai ei. Tämä osoittaa kohteliaisuutta ja kunnioitusta työnhakijaa kohtaan, joka on panostanut aikaa ja vaivaa hakemuksen ja mahdollisten haastatteluiden valmisteluun. Henkilökohtainen palaute on myös tehokas keino välttää negatiivista palautetta sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa, mikä voi vahingoittaa yrityksen mainetta.

Aikataulusta kiinni pitäminen

On tärkeää huomioida, että hakijoilla voi olla samanaikaisesti käynnissä muitakin rekrytointiprosesseja. Vaikka yritys olisi valinnut tietyn hakijan, hän ei välttämättä valitse yritystä. Siksi rekrytointiprosessin viimeistelyssä ei kannata viivytellä. Hakijoiden tulee olla tietoisia seuraavista vaiheista, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Nopea ja avoin viestintä tässä vaiheessa voi olla ratkaisevan tärkeää, jotta yritys ei jää lopulta tyhjin käsin.

Luota asiantuntijoihin

Rekrytointiprosessin loppuvaiheet voivat olla kiireisiä ja vaativia. Tämän takia on järkevää harkita ulkoistamista asiantuntijoille, jotka ovat erikoistuneet rekrytointiin. Tämä mahdollistaa sen, että voit keskittyä lopullisen valinnan tekemiseen, kun taas asiantuntijat huolehtivat prosessin sujuvuudesta ja laadusta. Näin voit varmistaa, että hakijaviestintä hoidetaan viimeisen päälle ja löydät juuri sinun yrityksellesi parhaiten sopivat työntekijät.

Rekrytointiprosessin viimeistely ja viestintä ovat olennainen osa onnistunutta rekrytointia. Ne eivät ainoastaan vaikuta siihen, miten valittu työntekijä kokee organisaation, vaan myös siihen, millainen kuva muille hakijoille jää. Jokainen vaihe rekrytointiprosessissa vaikuttaa yrityksen työnantajamielikuvaan, ja huolellinen ja avoin viestintä auttaa vahvistamaan positiivista mielikuvaa.

//Annika