Etätyö ja luottamus rekrytoinnin ammattilaisen silmin

12.05.2023

Etätyön lisääntyminen on herättänyt kysymyksiä ja ristiriitaisia tunteita monissa esihenkilöissä. Kuinka voida luottaa siihen, että työntekijät suoriutuvat etätyöstään tehokkaasti?

Etätyön todellisuus: Glamourin sijaan arjen haasteita

Vaikka etätyömahdollisuudet ovat lisääntyneet, ne eivät ole kaikille arkipäivää. Etätyön tekeminen ei ole mahdollista kaikilla ammattialoilla, ja monet unohtavat, kuinka etuoikeutettuja etätyötä tekevät ovat. Etätyö voi olla kuitenkin kaukana siitä glamourista, jota mediassa usein korostetaan. Yksinäisyys ja arjen haasteet voivat vaania etätyötä tekeviä.

Luottamuksen haasteet etätyössä

Luottamus on avainasemassa etätyössä, mutta se voi olla myös haastavaa. Esihenkilöiden on opittava luottamaan työntekijöihinsä, ja tämä voi olla vaikeaa monille. Epäluottamus taas voi johtaa siihen, että esihenkilöt rajoittavat työntekijöiden etätyömahdollisuuksia. Aito joustavuus työssä ja mahdollisuudet tehdä etätyötä riippuvat suurelta osin johtajista.

Työn tulosten mittaaminen ja luottamuksen rakentaminen

Työn tulosten mittaaminen on tärkeä osa luottamuksen rakentamista etätyössä. Mitä vähemmän tuloksia mitataan, sitä enemmän epäilyksiä saattaa syntyä ja sitä helpompaa on epäillä pahinta. Jotkut esihenkilöt saattavat tuntea, että heillä on vaikeuksia luottaa etätyöntekijöihinsä, vaikka tulokset olisivat täysin kunnossa.

Miksi palkata, jos ei luoteta?

Kysymys herää myös, miksi yritys palkkaisi ihmisiä, joihin ei uskalleta luottaa? Mikäli kandidaatteja ei koeta luotettavaksi rekrytointiprosessin aikana, ei ole välttämättä järkevää jatkaa heidän kanssaan rekrytointiprosessia, koska luottamuksen on tärkeää olla läsnä työsuhteen alusta lähtien.

Etätyön ja luottamuksen välinen suhde on monimutkainen ja vaatii avointa kommunikaatiota sekä johdon että työntekijöiden välillä. Etätyö voi tarjota monia etuja, mutta sen onnistuminen edellyttää myös luottamuksen rakentamista ja ylläpitämistä organisaation eri tasoilla.

Kun pohdimme luottamusta etätyöhön, on tärkeää ymmärtää, että se ei synny itsestään, vaan se on rakennettava alusta alkaen. Rekrytoinnin ammattilaiset voivat auttaa organisaatioita löytämään oikeat työntekijät, joilla on potentiaalia menestyä etätyössä. Tärkeä osa tätä prosessia on tunnistaa ne piirteet ja taidot, jotka viittaavat siihen, että hakija on luotettava ja itsenäinen työntekijä.

Selkeät tavoitteet ja seuranta

Luottamuksen rakentamiseen kuuluu myös selkeiden tavoitteiden asettaminen ja työn tulosten seuranta. Kun työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja kun heitä arvioidaan tulosten perusteella, luottamuksen syntyminen on helpompaa. Rekrytoinnin ammattilaiset voivat auttaa organisaatioita kehittämään selkeitä mittareita ja tavoitteita, jotka tukevat etätyön tehokkuutta ja luottamusta.

Kommunikaation tärkeys

Kommunikaatio on avainasemassa etätyön onnistumisessa. Rekrytoinnin ammattilaiset voivat korostaa hakijoille, että hyvät viestintätaidot ovat tärkeitä etätyössä. Lisäksi organisaatiot voivat tarjota koulutusta ja resursseja, jotka auttavat työntekijöitä parantamaan viestintätaitojaan etäympäristössä.

Luottamuksen rakentaminen johtamisen kautta

Johtamisella on suuri rooli luottamuksen rakentamisessa etätyössä. Rekrytoinnin ammattilaiset voivat auttaa organisaatioita valitsemaan johtajia, jotka ovat valmiita tukemaan etätyötä ja luomaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Johtajien on oltava esimerkkejä siitä, miten luottamus ilmenee käytännössä.

Joustavuus ja työn tulokset

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että etätyö ei tarkoita täydellistä vapautta, vaan joustavuutta. Organisaatiot voivat tukea luottamusta tarjoamalla työntekijöilleen joustavia työaikoja ja mahdollisuuden sovittaa työnteon omaan aikatauluunsa. Samalla on kuitenkin tärkeää asettaa selkeät tavoitteet ja seurata työn tuloksia.

Rekrytoinnin ammattilaiset voivat olla avainasemassa auttamassa organisaatioita luomaan luottamuksen ja tehokkuuden perustan etätyöhön siirtymisessä. Kun luottamus on vahva, etätyö voi tarjota monia etuja sekä työnantajille että työntekijöille.

On tärkeää ymmärtää, että luottamus etätyöhön ei ole pelkästään työnantajan vastuulla, vaan se on yhteinen ponnistus organisaation ja työntekijöiden välillä. Rekrytoinnin ammattilaiset voivat auttaa työntekijöitä ymmärtämään, että luottamuksen rakentaminen on heidänkin tehtävänsä. Tämä voi sisältää avointa viestintää esimiesten ja kollegoiden kanssa, säännöllistä raportointia työn edistymisestä sekä sitoutumista sovittuihin tavoitteisiin.

Luottamuksen rakentaminen koulutuksen kautta

Koulutus on keskeinen osa luottamuksen rakentamista etätyöhön siirtymisessä. Rekrytoinnin ammattilaiset voivat suositella organisaatioille koulutusohjelmia, jotka auttavat työntekijöitä kehittämään tarvittavia taitoja ja asenteita etätyötä varten. Tämä voi sisältää esimerkiksi ajanhallinnan koulutusta, viestintätaidoista oppimista ja etätiimityöskentelyn harjoittelua.

Esimerkki organisaatiosta, joka rakensi luottamuksen

Rekrytoinnin ammattilaiset voivat myös jakaa esimerkkejä organisaatioista, jotka ovat onnistuneet rakentamaan vahvan luottamuksen etätyöhön. Tällainen esimerkki voisi olla yritys, joka tarjoaa työntekijöilleen joustavan työskentelymahdollisuuden ja samalla seuraa tiukasti työn tuloksia. Organisaatio voi näyttää, kuinka luottamus ja tavoitteellinen työskentely voivat kulkea käsi kädessä.

Luottamus on etätyön kulmakivi

Kun tarkastellaan etätyötä rekrytoinnin ammattilaisen näkökulmasta, on selvää, että luottamus on sen kulmakivi. Luottamus etätyöntekijöihin ja heidän kykyynsä suoriutua tehtävistään itsenäisesti vaikuttaa suoraan organisaation menestykseen. Rekrytoinnin ammattilaiset voivat auttaa organisaatioita tunnistamaan oikeat henkilöt, tarjoamaan koulutusta ja tukemaan avointa viestintää, jotta luottamus voi vahvistua ja etätyö voi tuottaa parhaat mahdolliset tulokset. Kun luottamus on vahva, etätyö voi muuttua voimavaraksi, joka parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja organisaation tehokkuutta.

Luottamus ja etätyö: Tulevaisuuden työskentelymuoto

On syytä huomata, että etätyö ei ole vain väliaikainen ilmiö, vaan se on tullut jäädäkseen. Rekrytoinnin ammattilaiset voivat auttaa organisaatioita valmistautumaan tulevaisuuden työskentelymuotoihin, jotka edellyttävät vahvaa luottamusta ja joustavuutta. Tämä voi sisältää strategioita työn tulosten mittaamiseen ja arviointiin sekä koulutusta työntekijöille ja johtajille etätyön parhaista käytännöistä.

Kun organisaatiot panostavat luottamuksen rakentamiseen ja tukevat työntekijöitään etätyössä, he voivat saavuttaa huomattavia etuja kilpailukyvyssä ja houkutella lahjakkaita hakijoita. Rekrytoinnin ammattilaiset ovat keskeisessä roolissa tässä prosessissa auttamalla organisaatioita valitsemaan oikeat henkilöt, kehittämään tarvittavia taitoja ja luomaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin.

Etätyö: tuottavuuden salainen ase

Etätyö muodostaa työtehokkuuden ja tuottavuuden salaisen aseen monille työntekijöille ja organisaatioille. Yksi etätyön kiistattomista eduista on mahdollisuus työskennellä rauhallisessa ympäristössä, jossa toimiston moninaiset häiriötekijät ja keskeytykset ovat poissa. Tämä yksinkertainen muutos voi tehdä merkittävän eron työn laatuun ja määrään.

Eräässä tutkimuksessa on havaittu, että etätyötä tekevät työntekijät ovat jopa 13,5 % tuottavampia kuin ne, jotka työskentelevät perinteisessä toimistoympäristössä. Tämä ero voi johtua siitä, että etätyö tarjoaa mahdollisuuden keskittyä tehtäviin ilman jatkuvaa häiriötä tai melusaastetta.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on myös havainnut, että etätyö voi merkittävästi parantaa työn tuottavuutta. Heidän mukaansa etätyön avulla työntekijät voivat saavuttaa jopa 30 % suuremman tuottavuuden verrattuna perinteiseen toimistotyöskentelyyn.

Nämä tutkimustulokset korostavat etätyön voimaa työtehokkuuden ja tuottavuuden lisääjänä. Organisaatiot voivat hyödyntää etätyön tarjoamia mahdollisuuksia houkutellakseen lahjakkaita työntekijöitä ja varmistaakseen, että työntekijät voivat saavuttaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Etätyö ei ole pelkästään työskentelymuoto; se on tehokkuuden ja tuloksellisuuden avain.

Ajatuksia loppuun

Luottamus ja etätyö muodostavat yhdessä tulevaisuuden työskentelymuodon, joka vaatii jatkuvaa rakentamista ja ylläpitoa. Luottamus on avainasemassa niin työntekijöiden tyytyväisyyden kuin organisaation tehokkuuden kannalta. Kun luottamus on vahva, etätyöstä voi tulla voimavara, joka vie organisaation uusiin korkeuksiin.

//Annika